Leden Oudervereniging

penningmeester:
Mark van der Voort vader van Jette en Jort
Lid:
Julia van Ooijen moeder van Siem en Timo
Lid:
Hanneke van Oers moeder van Julian en Miel
Lid:
Laura van Dulmen moeder van Juul en Keet

“Ik heb bewust gekozen voor deze school vanwege de stamgroepen en het leerklimaat. Kinderen van verschillende niveaus en leeftijden leren samen en werken samen, net zoals in het echte leven.”

Medezeggenschapsraad

 

Wie neemt op school de beslissingen? Mag het schoolbestuur alles alleen bepalen of de directeur? Of mogen ouders en leerkrachten ook meebeslissen? Op bepaalde punten mogen ze dat en daarvoor is een wettelijk orgaan ingesteld, namelijk de Medezeggenschapsraad (MR). 

De Medezeggenschapsraad ontleent haar basis aan de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992). In deze wet zijn de algemene bevoegdheden en taken geregeld, waaronder toestemming- en/of advies van de personeelsgeleding en van de oudergeleding. Meer hierover is te vinden op de website www.medezeggenschapsraden.nl

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Voorzitter: John van Horssen
Secretaris: Erwin vd Neut
Lid: Samanta Hütten

John van Horssen

Erwin van der Neut

Samanta Hütten

De ouderleden worden jaarlijks gekozen door de ouders. Een lidmaatschap geldt voor een periode van 3 jaar. De MR is dus de officiële spreekbuis van de ouders richting directie en schoolbestuur. Naast adviesrecht heeft de MR op sommige punten instemmingsrecht. Zwaarwegende besluiten komen dus alleen tot stand met instemming van de MR.

De MR is te bereiken vis SchouderCom. U ontvangt via SchouderCom de notulen van de MR vergaderingen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Lispeltuut valt samen met nog 14 andere openbare scholen onder de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (STROOMM). Voor gemeenschappelijke punten die deze 15 scholen raken is een Gemeenschappelijke MR, de GMR opgericht. De leden van de GMR worden gekozen uit de lokale Medezeggenschapsraden. Namens de Lispeltuut zit Leo Weijman in de GMR.

Neem contact op